La regla dal S. Benedict

„Mes figl, taidla l'instrucziun dal maister. Inclina l'ureglia da tes cor.“

Cun quests pleds cumenza la regla dal S. Benedict. Ureglia e cor èn averts per tadlar quai che Benedict vul dir a nus ed a noss conumans. Quest cumportament va tras l'entira regla: tadlar, taschair, obedientscha ed umilitad èn centrals per pudair viver ensemen cun respect ed amur en ina cummunitad.

In cudeschet cumpact e bain structurà

Davart la regla dal S. Benedict datti fitg blera litteratura. Oz è ella pli actuala che mai, cumbain che - u forsa gist perquai che - ella è vegnida scritta avant 1500 onns. Benedict ha vivì a la fin dal 5-avel ed al cumenzament dal 6-avel tschientaner, amez il midament da l'antica tardiva al temp medieval tempriv. Quai è stà in temp plain da scumbigls e malsegirezzas. Cun sia regla ha Benedict vulì porscher orientaziun e tegn.

Igl è in cudeschet pitschen e pratic cun in grond effect. En 73 chapitels regla Benedict il mintgadi en la claustra, il contact cun ils frars e las soras, l'uraziun cuminaivla, ils princips ierarchics e democratics, las relaziuns vers l'extern. El discurra davart sbagls umans e grondezza umana e dat a l'umilitad ina posiziun centrala. Ses pleds clers e sia distincziun moderada èn t.a. decisivs, per che la regla n'haja er oz anc pers nagut da sia actualitad.

La regla dal S. Benedict vegn oz vi e pli vivida e studegiada na be davos mirs claustralas, mabain er ordadora. Cudeschs davart management e Benedict han conjunctura auta. La regla è scritta per ina cuminanza d'umans e cuntegna instrucziuns che pon vegnir applitgadas er en la famiglia, en la professiun ed en il temp liber.

Adina danovamain scuvrier la regla

Georg Holzherr, l'anteriur avat da Nossadunnaun, conguala en ses commentar la regla dal S. Benedict cun in vin cotschen vegl e pesant ch'ins baiva mo cun pitschens siervs per ch'el sa possia sviluppar endretg.

En las claustras benedictinas vegn la regla legida mintga di, ma adina be en pitschens tocs. Uschia pon las mungias interiurisar ils pleds da Benedict. La regla dal S. Benedict avra tar mintga lectura puspè novas scuvertas, ella regala impuls positivs e dat inspiraziun.